Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím pre Vládu SR sú na svete Tlačiť
Pondelok, 25 Apríl 2016 16:11

Dňa 22. apríla 2016 Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím na svojej stránke zverejnil Záverečné odporúčania pre Vládu SR v súvislosti s implementáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Uverejnením záverečných odporúčaní sa uzatvára prvý cyklus hodnotenia implementácie dohovoru zo strany Výboru. Ich vypracovaniu predchádzalo predbežné zasadnutie Výboru v Ženeve v termíne 7. – 11. septembra 2015 a takzvaný konštruktívny dialóg s delegáciou Vlády SR, ktorý sa uskutočnil tiež v Ženeve v termíne 4. – 5. apríla 2016.

Cieľom Výboru prostredníctvom záverečných odporúčaní je smerovať našu vládu na efektívnejšiu implementáciu dohovoru. Plnenie odporúčaní a monitorovanie efektívnej implementácie dohovoru sa bude znova hodnotiť po štyroch rokoch.

Záverečné odporúčania a viac informácií o celom procese si môžete prečítať na nasledujúcich odkazoch:

Dokumenty súvisiace s procesom na stránke Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1050&Lang=en

 

Videozáznam z konštruktívneho dialógu s vládou:

http://www.treatybodywebcast.org/crpd15-slovakia/

http://www.treatybodywebcast.org/crpd15-slovakia-international-sign-english-audio/

 

Naše články o procese hodnotenia:

http://dohovor.nrozp.sk/dohovor/dohovor-osn-a-alternativna-sprava.html

http://www.nrozp-mosty.sk/temy-cisla-4-2015/item/1589-slovensko-na-programe-vyboru-osn-pre-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim.html

http://www.nrozp.sk/index.php/uvodna-stranka-nrozp/272-slovenska-vlada-sa-zuastnila-na-kontruktivnom-dialogu-s-vyborom-osn-pre-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim